(picture: from left to right: Olivier Wellen - President Rugby Vlaanderen / Muriel Cottave-Claudet - President LBFR / Mathias Rondou - Technical Director Rugby Vlaanderen & Project Manager One Belgium Rugby / Michiel Leysen - President Belgium Rugby)

 

MICHIEL LEYSEN et MATHIAS RONDOU : PRESIDENT DE BELGIUM RUGBY ET PROJECT LEADER DE OneBelgiumRugby.

Bruxelles le 24 juin 2022 – Lors de l’Assemblée Générale de la Fédération belge de rugby qui s’est tenue le 22 juin, le Conseil d’Administration de la Fédération a annoncé que Salvatore Zandonà, après 5 années à la tête de la Fédération passait la main à Michiel Leysen. Dans le cadre du projet OneBelgiumRugby, Mathias Rondou, directeur de Rugby Vlaanderen, sera dès le 1er juillet prochain à mi-temps chargé du projet tout en restant à mi-temps directeur de Rugby Vlaanderen.

« Ces changements s’inscrivent dans notre volonté commune d’évoluer pour un meilleur rugby pour toutes et tous en Belgique. Je suis très heureux de finir mon mandat de président, sur ce développement qui est essentiel pour notre sport en Belgique », déclare Salvatore Zandonà, ancien président et nouveau trésorier de Belgium Rugby.

« Les défis ne manquent pas mais mon implication depuis 2 ans au sein du conseil d’administration a toujours été poussé par cette volonté de travailler tous ensemble. Je remercie Salvatore pour toutes ces années de dur labeur car peu de gens se rendent compte mais le travail a été immense. Moi je reprends la fonction dans un contexte plus favorable et avec une perspective très positive de collaboration, de partage et de mise en commun entre les 3 entités. Cette situation est aussi le travail d’Olivier Wellens, actuel président de Rugby Vlaanderen. C’est un vrai duo qui a redressé la barre. Et je suis heureux de pouvoir poursuivre le travail avec eux, chacun dans ses nouvelles fonctions. » ajoute Michiel Leysen, président de Belgium Rugby.

Le projet OneBelgiumRugby se concrétise. En effet, Mathias Rondou, directeur de Rugby Vlaanderen sera également le project leader dès le 1er juillet prochain. Olivier Wellens, président du CA de Rugby Vlaanderen ajoute : « Cette désignation nous demandera un peu d’adaptation mais grâce au professionnalisme et engagement du personnel de Rugby Vlaanderen, le service aux clubs sera toujours excellent. ». « Mathias est un choix évident, il a tracé la route de Rugby Vlaanderen. Il aura tout le soutien de toutes nos équipes », ajoute Muriel Cottave-Claudet, présidente du CA de la LBFR.

Le CA de Belgium Rugby se compose donc dès ce jour :

Michiel Leysen président – Nathalie Van Laeken, vice-présidente et secrétaire générale, Salvatore Zandonà, trésorier, Muriel Cottave-Claudet et Olivier Wellens, administrateurs

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MICHIEL LEYSEN en MATHIAS RONDOU: PRESIDENT VAN BELGIE RUGBY EN PROJECTLEIDER VAN ONEBelgiumRugby.

Brussel, 24 juni 2022 - Tijdens de Algemene Vergadering van de Belgische Rugbyfederatie op 22 juni heeft de Raad Van Bestuurd van de federatie aangekondigd dat Salvatore Zandonà, na 5 jaar aan het hoofd van de federatie te hebben gestaan, de fakkel doorgeeft aan Michiel Leysen. In het kader van het OneBelgiumRugby project zal Mathias Rondou, directeur van Rugby Vlaanderen, vanaf 1 juli de leiding van het project op zich nemen, terwijl hij deeltijds directeur van Rugby Vlaanderen blijft.

"Deze veranderingen maken deel uit van onze gemeenschappelijke wil om het rugby verder te ontwikkelen in België. Ik ben zeer blij mijn mandaat als voorzitter op deze manier te kunnen beëindigen. De ontwikkeling van One Belgium Rugby is essentieel voor onze sport in België", zegt Salvatore Zandonà, voormalig voorzitter en nieuwe penningmeester van Belgium Rugby.

"Er is geen gebrek aan uitdagingen, maar mijn betrokkenheid bij het bestuur in de afgelopen twee jaar is altijd ingegeven door de wens om beter samen te werken. Ik wil Salvatore bedanken voor al zijn jaren van hard werk, want weinigen beseffen dat het werk immens geweest is. Ik neem de functie over in een gunstigere context en met een zeer positief perspectief van samenwerking tussen de drie entiteiten. De huidige gunstige context is ook het werk van Olivier Wellens, voorzitter van Rugby Vlaanderen. Samen zijn ze de afgelopen 5 jaar een hecht duo geweest die de zaken hebben veranderd. Ik ben absoluut verheugd dat ik het werk met hen kan voortzetten, elk in hun nieuwe functie," voegt Michiel Leysen, voorzitter van Belgium Rugby, eraan toe.

Het OneBelgiumRugby-project krijgt vorm. Mathias Rondou, directeur van Rugby Vlaanderen, zal vanaf 1 juli ook de projectleider zijn. Olivier Wellens, voorzitter van de Raad Van Bestuur van Rugby Vlaanderen voegt hieraan toe: "Deze benoeming zal enige aanpassing vergen, maar dankzij het professionalisme en de inzet van de medewerkers van Rugby Vlaanderen zal de dienstverlening aan de clubs steeds uitstekend zijn. "Mathias is een voor de hand liggende keuze, hij heeft de koers voor Rugby Vlaanderen uitgezet. Hij zal de volledige steun krijgen van al onze teams", voegt Muriel Cottave-Claudet, voorzitter van het bestuursorgaan van de LBFR, hieraan toe.

Het bestuurorgaan van Belgium Rugby is vanaf heden als volgt samengesteld:

Michiel Leysen, voorzitter - Nathalie Van Laeken, vice-voorzitter en algemeen secretaris, Salvatore Zandonà, penningmeester, Muriel Cottave-Claudet en Olivier Wellens, bestuurders

 

 

Pers contact - Contact Presse

Nathalie Van Laeken – Communication Belgium Rugby

secretaryfbrb@rugby.be - 0477684405